Jumat, 07 Januari 2011

RITUAL PUJI DINA TINGKAT TINGGI

RITUAL PUJI DINA TINGKAT TINGGI

 
i
 
Most Popular Content All  |  Today  |  This Week  |  This Month Quantcast
2 Votes
Quantcast
untuk segala sesuatu bisa tercapai dgn sempurna termasuk pemanggilan
khodam , di amal kn selama 24 jam sampai 7 hari
1.pada malam ke 1 baca ya hayyu ya qayyum 500x dan tidak boleh makan
sayuran dan pucukan
2.pada malam ke 2 baca ya rahman ya rahim 400x dan tidak boleh makan
barang yg bernyawa
3.pada malam ke 3 baca ya maliku ya quddus 300x dan berpuasa saja
4.pada malam ke 4 baca ya hannan ya mannan 700x dan tidak boleh makan
garam
5.pada malam ke 5 baca ya a’limu ya a’zhim 800x dan tidak boleh minum
air
6.pada malam ke 6 baca ya khafiyyu ya mughni 600x dan tidak boleh
memakan makanan yang kena api
7.pada malam ke 7 baca ya fattah ya razak 900x dan tidak boleh tidur
MEMANGGIL KHODAM MALAIKAT KANDIYAS
Baca dahulu ayat kursi 50x dan doa di bawah ini 7x selama 41 malam / 15
malam / 7 malam berturut turut tdk blh ketinggalan
Bismillahirrahmanirrahim
alhamdulillahi rabbil a’lamin wassalatu wassalamu a’la sayyidina
muhammadin wa a’la aalihi washahbihi wa sallam , allahumma inni as aluka
atawas salu ilaika
ya allah 3x ya rahman 3x ya rahim 3x ya hin 3x ya rabbah 3x ya sayyidah
3x ya huwa 3x
ya giyaasi i’nda syiddati ya anisa i’nda wahdati ya mujibi i’nda da’wati
ya allah 3x
(allahu laa illaa ha illa huwal hayyul qayyum)
ya hayyu ya qayyum ya man taqumus samawati wal ardi bi amrihi ya jami’al
makhluqati tahta luthfihi wa qahrihi , as aluka allahumma an tusakh
khirali ruhaniyyati hadzi hil ayatis syarifati tu’inuni a’la qadhai
hawaiji ya man
(la ta khuzdu sinatuw wala naum)
ihdina ilal haqqi wa ila thariqim musthaqim hatta istariha minan naumi
laa ilaa ha illa anta subhanaka inni kuntu minazh zhalimin ya man
(lahu ma fissamawati wal ardi man zdal lazdi yasfa’u i’ndahu illa bi
izdnih)
allahumma ìsfa’li wa arsyid ni fima uridu min qadhai hawaiji wa isbati
qauli wa fi’li wa a’mali wa barik li fi ahli ya man
(ya’lamu ma baini aidihim wama khalfahum wala yuhithuna bi syain min
i’lmihi)
yaman ya’lamu dhamira i’badihi sirran wa jahran as aluka allahumma an
tusakh khirali khadami hazdil ayatil a’zhimati wad da’watil manifati
yakunu li a’unan a’la qadhai hawaiji
Hailan 3x haulan 3x mulkan 3x
ya man laa yatasharrafu fi mulkihi
(illa bima sya a wasi’a kursìyyuhus samawati wal ardhi)
sakh khirli a’bdika kandiyasi hatta yukallimani fi hali yaqzhati wa
yu’inuni fi jami’i hawaiji ya man
(wala ya uduhu khifzhohuma wahul a’lìyyul a’zhim)
Ya hamidu ya mujibu ya ba’itsu ya syahidu ya haqqu ya wakilu ya qawiyyu
ya matinu kun a’unan a’la qadha i hawaiji bi alfi alfin la haula wala
quwwata illa billahil a’liyyil a’zhim. aqsamtu a’laika ayyuhas sayyidul
kandiyasi,ajibni anta wa khudamika wa a i’nuni fi jami’ì umurin bi haqqi
ma ta’taqiduunahu minal a’zhimati wal kibbriyaa i wa bi haqqi hadzihil
ayatil a’zhimati wa bi sayyidina muhammadin a’laihish shalati wa sallam,
ajib ayyuhas sayyidul kandiyasi asra’a minal barqi wama amartu illa
wahdatin kalamhin bil bashar aw huwa aqrabu a’la kulli syai in qadir wa
shallallahu a’la sayyidina muhammadin wa a’la aalihi wa shahbihi wa
sallam tasliman katsira wal hamdulillahi rabbil a’lamin.
Bila hendak berjalan panggil dan beri salam
Assalamu a’laika ya malaikat kandiyas ajibni bi hudhuri bi haqqi
Baca ayat kursi sampai habis 1x
Laa ilaaha illa anta muhammad rasulullah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar